Branice tu zaczyna się Polska

09-06-2014r. - Obwieszczenie Nr ROL.6840.46.2014

Branice, dnia 09.06.2014r.

Nr ROL. 6840.46.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

         

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
    - działka nr 144/1 o pow. 0.1154 ha opisana w KW OP1G/00023927/8, położona we wsi Dzbańce.
  2. Opis nieruchomości:
     - nieruchomość niezabudowana położona we  wsi Dzbańce w sąsiedztwie  budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz przystanku PKS, przy głównej drodze przelotowej kształt – wydłużony wielobok. Uzbrojenie –  nie występuje. Posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka porośnięta jest dziko rosnącymi krzewami i drzewami do usunięcia.  
  3. Wartość nieruchomości: 11.223,00 zł.
  4. Wadium: 1.122,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 144/1 stanowi teren niezabudowany /zainwestowany/.

Z dniem 22 lipca 2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 30.06.2014 r. oraz na łamach  gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev