Branice tu zaczyna się Polska

10-06-2014r. - Obwieszczenie Nr ROL.7125.20.2014

Branice, dnia 10.06.2014r.

Nr ROL.7125.20.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i położenie:
  - Działka nr 157 o pow. 0.1385 ha opisana w KW OP1G/00023178/2 położona we wsi Posucice
 2. Opis nieruchomości:
  - Lokal mieszkalny nr 1  położony w budynku mieszkalno- użytkowym Nr 17, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytkowej: 74,00m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 157. Do lokalu przynależy pomieszczenie na parterze o pow. 5,50 m2
  - Lokal mieszkalny nr 2  położony w budynku mieszkalno – użytkowym  Nr 17, kilkurodzinnym na I piętrze o pow. użytkowej: 84,40m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 157. Do lokalu przynależy pomieszczenie w bud. Gospodarczym o pow. 15,80 m2.
 3. Udział w nieruchomości wspólnej:
  - 2784/10000
  - 3508/10000
 4. Cena ułamkowej części działki:
  - 2930,44 zł
  - 3692,52 zł
 5. Wartość lokalu:
  - 23999,56 zł
  - 29403,48 zł
 6. Koszty przystosowania:
  - 930,50 zł
  - 930,50 zł
 7. Cena nieruchomości łącznie:
  - 27860,50 zł
  - 34026,50 zł
 8. Forma zbycia nieruchomości:
  - Sprzedaż na własność – bezprzetargowo
  - Sprzedaż na własność – bezprzetargowo

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 157 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 23 lipca  2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 01.07.2014 r. oraz na łamach gazet lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev