Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych i promocji gminy

Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych i promocji gminy

Nowak Beata

 

pokój I piętro,
numer 16
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 16
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych gminy oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy;
 2. współpraca z mediami, w tym: administrowanie oficjalnego profilu gminy na FB;
 3. współpraca z gminami partnerskimi;
 4. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, w tym: przygotowywaniem, kompletowaniem oraz składaniem wniosków o dofinansowanie;
 5. prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
 6. przygotowywanie dokumentacji związanej z promocją Gminy oraz innych działań w zakresie promocji;
 7. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, kompletowaniem oraz składaniem wniosków o środki pomocowe;
 8. współpraca w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi;
 9. gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków;
 10. udzielanie informacji jednostkom organizacyjnym Gminy oraz organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych;
 11. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie;
 12. uczestniczenie w procedurze wyłonienia wykonawców w przetargach w charakterze członka Komisji Przetargowej;
 13. prowadzenie i koordynowanie działań związanych z realizacją programu Odnowa Wsi;
 14. prowadzenie i koordynowanie działań związanych z realizacją programu Funduszu sołeckiego;
 15. gromadzenie i przekazywanie danych w Systemie Informacji Oświatowej;
 16. współdziałanie przy organizowaniu imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz nadzorowanie ich organizacji;
 17. upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku na terenie gminy;
 18. przygotowywanie dla potrzeb Wójta ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
 19. wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta;
 20. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev