Branice tu zaczyna się Polska

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Urząd Gminy Branice informuje pracodawców, że można starać się o dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem pracowników młodocianych.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych odbywa się w ramach dotacji celowej dla gmin poprzez budżety wojewodów. Zadanie to, które przypisano gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników, określa przepis art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu:
  4 587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące, 
  7 645 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Wzór wniosku oraz wytyczne dotyczące dokumentacji, która do wniosku powinna być dołączona znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice.

W celu zaplanowania wystarczających środków na dofinansowanie ww. kształcenia oraz prawidłową realizację zadania, proszę wszystkich pracodawców o powiadamianie Wójta Gminy Branice, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem.

Miejsce składania wniosków – sekretariat Urzędu Gminy Branice

Podstawa prawna -

Kodeks pracy – art. 190-206.
Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 • rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 200, poz. 2047, z 2005 r. Nr 53, poz. 472)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. Nr 113, poz. 988 z późn zm.)
 • rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860).

 

Wymagane dokumenty -

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.
 2. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 3. Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym.

Termin składania dokumentów – 3 miesiące od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywanej pracy

 

Dodatkowe informacje - 

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Branice, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Branice, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
 2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
 3. W sytuacji, kiedy w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe młodocianego prowadzi uprawniony do tego pracownik, pracodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku załączone oświadczenie o miejscu zatrudnienia instruktora.
 4. Tryb odwoławczy - Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 

Załączniki:

Informacje:

Urząd Gminy Branice pok. 27
tel. 77 486 82 28 w. 15
e-mail: maria.staniek@branice.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev