Branice tu zaczyna się Polska

24-06-2014r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-12.2014

Branice, dnia 24.06.2014r.

 

Nr OŚ.6220.1-12.2014

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji
OŚ.6220.1-12.2014  z dnia 24.06.2014r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

 

D E C Y Z J A Nr OŚ.6220.1-12.2014
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z poź. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 35  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek

 

stwierdzam

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice ”.

UZASADNIENIE

 

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki  Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek w dniu 02-04-2014r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane  o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Boboluszki

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronach internetowych tutejszego urzędu.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt. 79  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków - należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.   

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.110.2014.MD z dnia 23-04-2014r. (data wpływu 28.04.2014r.) postanowił odstąpić od nałożenia  na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną Nr NZ.4315.3.2014.MB z dnia 22-04-2014r. (data wpływu 25-04-2014r.) że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na niską skalę potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.

Uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji wynikający z wniosku inwestora i informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, Wójt Gminy Branice postanowieniem z dnia 02.05.2014r. znak OŚ.6220.1-4.2014 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W związku z uzupełnieniem przez inwestora informacji o zakresie przedsięwzięcia na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice” poprzez wskazanie kolejnych nieruchomości, stanowiących działki gruntu nr 341, 356, 121/4, 312, 198, 199, 200/1, 201, 202, 203, 222/2, 229/1, 229/2, 428, 430, 317, na których będzie ono także realizowane, mając na względzie wyrażoną poprzednio postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinię organu, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji, Wójt Gminy Branice wystąpił ponownie z wnioskiem do organów o udzielenie informacji czy podtrzymują stanowisko w tej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 06.06.2014r. (11.06.2014r. data wpływu do urzędu) znak NZ/MB-4325-14/11 poinformował, że nie zachodzi konieczność zmiany bądź uzupełnienia opinii Nr NZ.4315.3.2014.MB z dnia 22.04.2014r. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem znak WOOŚ.4241.170.2014.MD z dnia 11.06.2014r.(13.06.2014r. data wpływu do urzędu) poinformował, że dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Planowana do realizacji cyt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice”, przewidziana jest na działkach położonych w miejscowości Boboluszki o następujących numerach ewidencyjnych: 230, 231, 243, 233, 29, 135, 318/1, 318/2, 319, 320, 337/1, 12/6, 12/4, 90, 13, 14, 15/2, 87, 82/2, 16, 19, 86, 17, 18, 85/2, 85/3, 25, 43, 42, 91, 92, 95, 96, 97, 98/1, 93, 94, 340, 345/1, 345/2, 349, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 120/5, 120/4, 121/11, 121/10, 120/3, 351, 352, 354, 355, 367/1, 232, 234, 313/1, 313/2, 315, 236/1, 235, 236/2, 310, 311, 239, 238, 309, 240, 308, 241, 242,248, 302, 305, 306/1, 303, 304, 300, 299, 298, 297, 296, 341, 356, 121/4, 312, 198, 199, 200/1, 201, 202, 203, 222/2, 229/1, 229/2, 428, 430, 317.

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Parametry projektowanej sieci:

 • grawitacyjna - rury PCV Ø 160-200, dł. 2408 m;
 • przyłącza – 85 kpl;
 • przepompownia ścieków – 2 kpl;
 • zasilanie energetyczne przepompowni ścieków – 2kpl;
 • przyłącza ciśnieniowe przepompowni ścieków z rur PE Ø 50-63 – 2 kpl.

Podczas realizacji przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.  

Na etapie budowy przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Na etapie realizacji, powstawać będą głównie odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (odpady z grupy 17). Odpady te, zostaną zagospodarowane przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy. Wody opadowe lub roztopowe  z terenu inwestycji zostaną odprowadzone do gruntu.

W trakcie eksploatacji przedmiotowej kanalizacji powstawać mogą odpady związane       z bieżącym jej utrzymaniem. Wody opadowe lub roztopowe z terenu objętego przedsięwzięciem będą spływały bezpośrednio do gruntu. Ponieważ będą to typowe ścieki pochodzenia deszczowego - nie przewiduje się oddziaływania tych wód opadowych na elementy fizykochemiczne wód podziemnych. 

W toku postępowania przeanalizowano również spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Częścią składową Planu gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju, który stanowi realizację wymagań wskazanych w RDW. Program ten określa podstawowe działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy. Do działań takich zalicza się, między innymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnych.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 • obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
 • obszary wybrzeży;
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
 • obszary górskie lub leśne;
 • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
 • obszary przylegające do jezior;
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 

Ponadto, z analizy przyrodniczej wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, poza stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi, w zasięgu jego realizacji nie występują pomniki przyrody; zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszało zakazów dla nich obowiązujących. Z danych będących w posiadaniu tut. organu wynika, że na obszarze przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną.

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz  jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko.

W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag i wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji.

 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Branice w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 z dnia 15 lutego 2008 r.- ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach  dołącza  się  do wniosku o wydanie  decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 72 ust. 3 wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

 1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w  Branicach,
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
  ul. Obrońców Stalingradu 66,  45-  512 Opole 
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B,  48-100  Głubczyce

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Boboluszki
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: OŚ.6220.1-12.2014
z dnia 24 czerwca 2014r.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA               

polegającego na„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice ”

 

 

Planowana do realizacji cyt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice”, przewidziana jest na działkach położonych w miejscowości Boboluszki o następujących numerach ewidencyjnych: 230, 231, 243, 233, 29, 135, 318/1, 318/2, 319, 320, 337/1, 12/6, 12/4, 90, 13, 14, 15/2, 87, 82/2, 16, 19, 86, 17, 18, 85/2, 85/3, 25, 43, 42, 91, 92, 95, 96, 97, 98/1, 93, 94, 340, 345/1, 345/2, 349, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 120/5, 120/4, 121/11, 121/10, 120/3, 351, 352, 354, 355, 367/1, 232, 234, 313/1, 313/2, 315, 236/1, 235, 236/2, 310, 311, 239, 238, 309, 240, 308, 241, 242,248, 302, 305, 306/1, 303, 304, 300, 299, 298, 297, 296, 341, 356, 121/4, 312, 198, 199, 200/1, 201, 202, 203, 222/2, 229/1, 229/2, 428, 430, 317.

 

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Parametry projektowanej sieci:

 • grawitacyjna - rury PCV Ø 160-200, dł. 2408 m;
 • przyłącza – 85 kpl;
 • przepompownia ścieków – 2 kpl;
 • zasilanie energetyczne przepompowni ścieków – 2kpl;
 • przyłącza ciśnieniowe przepompowni ścieków z rur PE Ø 50-63 – 2 kpl.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev