Branice tu zaczyna się Polska

Opłata za wywóz odpadów komunalnych

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Gminy Branice, na indywidualne konto przydzielone po złożeniu deklaracji. Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy Branice.

Opłatę, zgodnie ze złożoną deklaracją, należy wpłacić do 15 dnia każdego miesiąca.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Branice pod numerem 77 4868250 w. 34

 

Uwaga! od 1 lutego 2022r. zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Branice nr XXXVII/391/21 z dnia 13.12.2021r.  ( PDFU_2021-12-13_XXXVII-391-21.pdf (162,64KB) )

[...]
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 32,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 64,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2. Ustala się zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
[...]

 


Uwaga! od 1 stycznia 2021r. zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Branice nr XXVI/272/20 z dnia 14.12.2020r.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 28,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 56,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2. Ustala się zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(załącznik do uchwały nr XXVII/275/21 Rady Gminy Branice):

PDFU_2021-02-08_XXVII-275-21.pdf (363,22KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev