Branice tu zaczyna się Polska

27-06-2014r. - Wniosek Nr OŚ.6220.2-3.2014

Branice,  dnia  27.06.2014r.

 

  Nr OŚ.6220.2-3.2014

                                                                                               

 

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony                  
  Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu  66
  45-  512 Opole 

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor
  Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B
  48-100 Głubczyce

 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew, 44-200 Rybnik, ul. Kpt.L.Janiego 17a/5 reprezentowany przez Pana Czesława Lew, złożony w dniu 12.05.2014r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km 43+528 rzeki Opawy” Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 400/1, 405/1, 255, 93, 361, 370 obręb Wiechowice, z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich przedsięwzięć zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

 

Gmina Branice nie posiada na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia  15.04.2014r. wraz z uzupełnieniem z dnia 12.05.2014r.
 2. Kopia mapy
 3. Karta informacyjna + CD

 

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
 2. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 3. Hydro Lew, Usługi Melioracyjne Czesław Lew, 44-200 Rybnik, ul. Kpt.L. Janiego 17a/5
 4. Strony postępowania
 5. a/a

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev