Branice tu zaczyna się Polska

Wyprawka szkolna 2014

W roku szkolnym 2014/2015 wnioski na wyprawkę szkolną składać można w urzędzie  gminy branice przy ul. Słowackiego 3 II piętro, pokój 28 w terminie do 08 września 2014.

Wyprawka szkolna przysługuje uczniom klas II, III, VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponad gimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum.

Kryteria które muszą spełnić osoby ubiegające się o wyprawkę szkolną:

-kryterium dochodowe – 539zł na osobę w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 250,00zł

- pomoc w formie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego obejmuje uczniów :

a) słabowidzących

b) niesłyszących

c) słabosłyszących

d) z upośledzeniem umysłowym

e) z niepełnosprawnością ruchową

f) z autyzmem, zespołem Aspergera

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi                                

 

Do wniosku należy złożyć:

- zaświadczenie z zakładu pracy wysokości dochodów

- odcinek renty lub emerytury

- zaświadczenie z PUP w przypadku osób bezrobotnych

- zaświadczenia z OPS o otrzymanych świadczeniach

- oświadczenia: o pobieraniu dodatku mieszkaniowego, o otrzymywanych alimentach

 

\Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem tel. 774868250 wew. 14.

 

PDFwniosek-wyprawka-szkolna.pdf (60,97KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev