Branice tu zaczyna się Polska

08-07-2014r. - Obwieszczenie OŚ.6730a.1-1.2014

Branice, dnia 08-07-2014r.

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  BRANICE
Nr OŚ.6730a.1-1.2014
z  dnia  08. 07. 2014 r.

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice” na działkach (ewidencyjnych): obręb Boboluszki nr: 230, 231, 243, 233, 29, 135, 318/1, 318/2, 319, 320, 337/1, 12/6, 12/4, 90, 13, 14, 15/2, 87, 82/2, 16, 19, 86, 17, 18, 85/2, 85/3, 25, 43, 42, 91, 92, 95, 96, 97, 98/1, 93, 94, 340, 345/1, 345/2, 349, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 120/5, 120/4, 121/11, 121/10, 120/3, 351, 352, 354, 355, 367/1, 232, 234, 313/1, 313/2, 315, 236/1, 235, 236/2, 310, 311, 239, 238, 309, 240, 308, 241, 242,248, 302, 305, 306/1, 303, 304, 300, 299, 298, 297, 296, 341, 356, 121/4, 312, 198, 199, 200/1, 201, 202, 203, 222/2, 229/1, 229/2, 428, 430,317

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2000 roku  Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ).

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na;

„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice” na działkach (ewidencyjnych): obręb Boboluszki nr: 230, 231, 243, 233, 29, 135, 318/1, 318/2, 319, 320, 337/1, 12/6, 12/4, 90, 13, 14, 15/2, 87, 82/2, 16, 19, 86, 17, 18, 85/2, 85/3, 25, 43, 42, 91, 92, 95, 96, 97, 98/1, 93, 94, 340, 345/1, 345/2, 349, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 120/5, 120/4, 121/11, 121/10, 120/3, 351, 352, 354, 355, 367/1, 232, 234, 313/1, 313/2, 315, 236/1, 235, 236/2, 310, 311, 239, 238, 309, 240, 308, 241, 242,248, 302, 305, 306/1, 303, 304, 300, 299, 298, 297, 296, 341, 356, 121/4, 312, 198, 199, 200/1, 201, 202, 203, 222/2, 229/1, 229/2, 428, 430,317

 

Wnioskodawcą  przedsięwzięcia jest:

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek.

 

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, biuro na parterze z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w  piątek w godzinach od 700 do 1300

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice, Boboluszki

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Otrzymują :

  1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  3. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy
  4. a/a 
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev