Branice tu zaczyna się Polska

22-07-2014r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-3.2014

Branice, dnia 22.07.2014r.

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                

Nr OŚ.6220.3-3.2014

 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony

Środowiska w Opolu

ul. Obrońców Stalingradu 66

45- 512 Opole 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Głubczycach

ul. Grunwaldzka 1B

48-100 Głubczyce

 

 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki  Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek złożonego w dniu 30-06-2014r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami do budynków w miejscowości Wysoka” z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w razie stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

 

Gmina Branice nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren miejscowości Wysoka.

 

Załączniki:

  1. Wniosek z dnia  30.06.2014r.
  2. Mapa
  3. Karta informacyjna +CD

 

 

Otrzymują:

  1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości  Wysoka

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev