Branice tu zaczyna się Polska

29-07-2014r. - Obwieszczenie Nr ROL. 6840.53.2014

Branice, dnia 29.07.2014 r.

 

Nr ROL. 6840.53.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z późniejszą zmianą.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

         

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
    - działka nr 352 o pow. 0.4068 ha opisana w KW OP1G/00024625/8, położona w miejscowości Niekazanice.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, położona we wsi Niekazanice. Działka jest pochyła, porośnięta w części dziko rosnącymi krzewami drzewami do ewentualnego usunięcia. Uzbrojenie techniczne – nie występuje. Posiada dojazd utrudniony  -  drogą polną o nawierzchni nieutwardzonej.
  3. Wartość nieruchomości:  27 250,00 zł.
  4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 352 stanowi teren niezabudowany /zainwestowany/.

Z dniem 10 września 2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 19.08.2014 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

 

                    

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev