Branice tu zaczyna się Polska

29-07-2014r. - Obwieszczenie Nr ROL. 6840.54.2014

Branice, dnia 29.07.2014r.

Nr ROL. 6840.54.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z późniejszą zmianą.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
    – działka nr 220/2 o pow. 0.0100 ha opisana w KW OP1G/00008939/4, położona w miejscowości Wiechowice.
  2. Opis nieruchomości:
    – nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, położona we wsi Wiechowice w sąsiedztwie budynków mieszkalnych bezpośrednio przy drodze gminnej. Działka jest lekko pochyła, porośnięta częściowo dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Uzbrojenie techniczne –  energia i wodociąg występuje w działce sąsiedniej. Posiada dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.
  3. Wartość nieruchomości:  2 292,00 zł.
  4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r.- działki niezabudowanej Nr 220/2 stanowi teren niezabudowany /zainwestowany/.

Z dniem 10 września 2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 19.08.2014 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

 

                    

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev