Branice tu zaczyna się Polska

06-08-2014r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-6.2014

Branice, dnia 05.08.2014r.

 

Nr OŚ.6220.2-6.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 05.08.2014 roku zostało wydane postanowienie Nr OŚ.6220.2-4.2014 (do wglądu w tut. Urzędzie Gminy - biuro na parterze. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w  piątek w godzinach od 700 do 1300) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego  na  „Budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km 43+528 rzeki Opawy.”                                 

 

 

 

Otrzymują:

1. strony wg wykazu w sprawie

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń Wiechowice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev