Branice tu zaczyna się Polska

06-08-2014r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-8.2014

Branice, dnia 05.08.2014r.

 

Nr OŚ.6220.2-8.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Branice
o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 10 Kpa ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne, Czesław Lew, ul. Kpt. L. Janiego 17a/5, 44-200 Rybnik reprezentowanego przez Pana Czesława Lew, pełnomocnika Spółki Skarbu Państwa Povodi Odry, z siedzibą w Ostravie – Moravska Ostrava zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 – biuro na parterze. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w  piątek w godzinach od 700 do 1300.  

  

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia strony nie wniosą, żadnych nowych wniosków, podań i żądań w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. strony wg wykazu w sprawie

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń Wiechowice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev