Branice tu zaczyna się Polska

13-08-2014r. - Postanowienie Nr OŚ.6220.3-4.2014

Branice, dnia 13.08.2014r.

 

 

Nr OŚ.6220.3-4.2014

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki  Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek

 

postanawiam

 

odstąpić od obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka”

 

UZASADNIENIE

 

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki  Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek w dniu 30-06-2014r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania.

 

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane  o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

 

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysoka

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

 

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt. 79  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków - należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.    

 

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

           

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.247.2014.IM z dnia 05-08-2014r. (data wpływu 08.08.2014r.) postanowił odstąpić od nałożenia  na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną Nr NZ.4315.8.2014.MB z dnia 04-08-2014r. (data wpływu 07-08-2014r.) że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na niską skalę potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.

 

Wydając niniejsze postanowienie tut. organ uwzględnił stan współczesnej wiedzy i metody badań oraz istniejące możliwości techniczne, dostępność danych, i zasięg oddziaływania oraz charakter inwestycji i miejsce realizacji.

 

Planowana do realizacji kanalizacja przewidziana jest na działkach o następujących numerach ewidencyjnych obrębu Wysoka: 1/2, 1/5, 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 9/3,11/1, 11/3,11/4,11/5,11/6, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/6, 21/7, 27/2, 27/3, 28/2, 28/3, 28/4, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/13, 35/14, 35/15, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/9, 38/10, 38/11, 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 38/17, 39, 46/1, 47/1, 47/3,47/4, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 58/2, 59/5, 59/6, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 112, 113, 114, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/3,117/4, 119, 121, 122/2, 123, 124/2, 125, 126, 127, 128/1, 153, 154/1, 154/2, 155/1,155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170/3, 170/4, 170/2, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 181/2, 182/1, 182/2 194/3, 194/4, 194/5, 194/6,195/1, 195/2, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 205/4, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214/1, 214/2, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 227, 228, 230/1, 261/1, 262/3, 263/4, 265/1, 267, 270, 271/1, 271/2, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 275, 279, 285/3, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 287/3, 288, 289, 290, 291, 292, 294/1, 294/2, 295, 301, 302, 315/2, 322/1.

 

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

           

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej,  którą odprowadzać będzie ścieki z miejscowości Wysoka do gminnej oczyszczalni ścieków.

Projektowane rurociągi kanalizacyjne usytuowane będą wzdłuż dróg powiatowych i gminnych. Przedsięwzięcie obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o długości
3500 m;

- budowę przyłączy do budynków z rur PVC 160mm o długości 500 m;

- budowę rurociągów ciśnieniowych PEHD 0 90-125 mm o długości 700 m;

- budowę pompowni ścieków – 2 szt.;

- wykonanie zasilania energetycznego pompowni ścieków.

           

Podczas realizacji przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.   

           

Na etapie budowy przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Na etapie realizacji, powstawać będą głównie odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Odpady te, zostaną zagospodarowane przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy. Wody opadowe lub roztopowe  z terenu inwestycji zostaną odprowadzone do gruntu.

     

W trakcie eksploatacji przedmiotowej kanalizacji powstawać mogą odpady związane z bieżącym jej utrzymaniem. Wody opadowe lub roztopowe z ternu objętego przedsięwzięciem będą spływały bezpośrednio do gruntu. Ponieważ będą to typowe ścieki pochodzenia deszczowego - nie przewiduje się oddziaływania tych wód opadowych na elementy fizykochemiczne wód podziemnych. 

           

W toku postępowania przeanalizowano również spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Częścią składową Planu gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju, który stanowi realizację wymagań wskazanych w RDW. Program ten określa podstawowe działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy. Do działań takich zalicza się, między innymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnych.

      

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje nie osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

 

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

- obszary wybrzeży;

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

- obszary górskie lub leśne;

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

- obszary przylegające do jezior;

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 

Z danych będących w posiadaniu organu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wynika, że na obszarze przedsięwzięcia nie stwierdzono wstępowania gatunków objętych ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012r., poz. 81), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U z 2004r., Nr 168, poz. 1765).                       

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.) oraz poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

 

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz  jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że charakter i zakres planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art.63 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze obowiązujący stan faktyczny i prawny, biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania postanowiono o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analizując powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

Otrzymują:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w  Branicach,

    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

2. a/a

Do wiadomości:

1.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

     ul. Obrońców Stalingradu 66,  45-  512 Opole 

2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

     ul. Grunwaldzka 1B,  48-100  Głubczyce

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev