Branice tu zaczyna się Polska

21-08-2014r. - Obwieszczenie OŚ.6220.2-9.2014

Nr OŚ.6220.2-9.2014                                                                       Branice, dnia  21. 08. 2014 r.  

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji

OŚ.6220.2-9.2014  z dnia 21.08.2014r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

 

D E C Y Z J A Nr OŚ.6220.2-9.2014
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z poź. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 35  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne, Czesław Lew, ul. Kpt. L. Janiego 17a/5, 44-200 Rybnik reprezentowanego przez Pana Czesława Lew, pełnomocnika Spółki Skarbu Państwa Povodi Odry, z siedzibą w Ostravie – Moravska Ostrava

 

stwierdzam

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km 43+528 rzeki Opawy”

 

UZASADNIENIE

 

HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne, Czesław Lew, ul. Kpt. L. Janiego 17a/5, 44-200 Rybnik reprezentowany przez Pana Czesława Lew, pełnomocnika Spółki Skarbu Państwa Povodi Odry z siedzibą w Ostravie – Moravska Ostrava w dniu 15-04-2014r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia,  pełnomocnictwo inwestora Czesława Lew.     

               

Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronach internetowych tutejszego urzędu.

           

Wójt Gminy Branice wystąpił z wezwaniem do inwestora o uzupełnienia braków we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z dniem 30.04.2014r. HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne, Czesław Lew, uzupełnił wniosek o przedłożenie poświadczonej przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie z zaznaczeniem na mapie obszaru oddziaływania tego przedsięwzięcia, wypisu z rejestru gruntów, uzupełnienie zapisu pkt.8 KIP o wskazanie możliwego oddziaływania transgranicznego planowanej inwestycji, określenia rodzaju przedsięwzięcia i jego klasyfikacji z punktu widzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dniem 09.05.2014r. (12.05.2014r. data wpływu do tut. urzędu)

          

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 (tj. drogi o nawierzchni twardej  o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31  i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397,    z późn. zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

           

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.214.2014.MD z dnia 28-07-2014r. (data wpływu 31.07.2014r.) postanowił odstąpić od nałożenia  na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną Nr NZ.4315.6.2014.MB z dnia 10-07-2014r. (data wpływu 28-07-2014r.) że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na niską skalę potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.

 

Przedłożony do ww. wniosku KIP wymagał wyjaśnienia, w kwestiach dot. planowanego przedsięwzięcia, dlatego organ RDOŚ pismem nr WOOŚ.4241.214.2014.MD.1 z 11.07.2014r. wezwał HYDRO- LEW do jego uzupełnienia. Wyjaśnienia dokonano przy piśmie (bez nr) z dnia 18.07.2014r. (data wpływu: 23.07.2014r.)

Wydając postanowienie organ RDOŚ uwzględnił stan współczesnej wiedzy i metody badań oraz istniejące możliwości techniczne, dostępność danych, i zasięg oddziaływania oraz charakter inwestycji i miejsce realizacji.

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu, w miejscu istniejącego nasypu drogowego, dwóch nowych mostów inundacyjnych (zalewowych) w km 43+528 rzeki Opawy (usytuowanie przedsięwzięcia). Z KIP wynika, że oba obiekty mostowe zaprojektowano         w formie konstrukcji gruntowo-powłokowej; mosty posadowione zostaną bezpośrednio na żelbetowych fundamentach.

 

            Zagospodarowanie obiektów mostowych (powierzchnia):

-     jezdnia (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego) – 425,5 m2;

-     chodniki (kostka betonowa) - 224,1 m2;

-     zjazdy gospodarcze (nawierzchnia z betonu asfaltowego) - 157,0 m2;

-     pobocza zjazdów gospodarczych (pobocza gruntowe) - 36,2 m2;

-     umocnienie skarp (kamieniem łamanym) - 151,3 m2;

-     umocnienie dna (kamieniem łamanym zatopionym w betonie) - 451,3 m2;

-     umocnienie wlotu i wylotu - 244,0 m2.

 

Podczas realizacji przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie  sprzęt w dobrym stanie technicznym. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych. Jak wynika z KIP, nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu drogowego w związku z planowanym przedsięwzięciem (mosty graniczne).

 

Na etapie budowy przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Natomiast w trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana głównie ruchem pojazdów i nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego.

           

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych, które zostaną wykorzystane wtórnie. Odpady, które nie zostaną wykorzystane na miejscu budowy zostaną zdeponowane na składowisku odpadów. W okresie eksploatacji mostów wytwarzane będą odpady z czyszczenia ich nawierzchni, których zagospodarowaniem zajmują się firmy zewnętrzne świadczące usługi  w tym zakresie.

             

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych odbywać się będzie przy wykorzystaniu istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.

                       

Z przedłożonego do KIP uzupełnienia wynika, że przedsięwzięcie położone jest w obszarze JCWPd o kodzie PLGW6210128 oraz zlewni JCWP PLRW60001911279 Opawa od Opawicy do Morawicy. Z charakterystyki, jednolitych części wód, zawartej w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (PGW) wynika, że ww. JCWPd zlokalizowana jest w regionie wodnym Górnej Odry, wody te charakteryzują się dobrym stanem ilościowym; ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona (bez ustalonej derogacji). Natomiast ww. JCWP stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie; jednak w PGW uznano, że osiągnięcie celu środowiskowego jest niezagrożone (brak derogacji).

 

Mając na uwadze powyższe oraz zawarte w uzupełnieniu do KIP stwierdzenie, że cyt. „inwestycja nie ingeruje w koryto rzeki Opawy”; a eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych oraz bytowych, a wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej - uznano, że planowana do realizacji inwestycja, ze względu na zakres prac i ich skalę, nie spowoduje trwałych, negatywnych oddziaływań na poszczególne elementy jakości wód (tj. elementy: biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne) w obrębie ww. jednolitych części wód.

 

            W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

b) obszary wybrzeży;

c) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

d) obszary górskie lub leśne;

e) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;

f) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

g) obszary przylegające do jezior;

h) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 

Ponadto, z analizy przyrodniczej wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000, poza stanowiskami chronionych roślin, grzybów i zwierząt i nie będzie naruszać zakazów dla nich obowiązujących. Jednocześnie inwestycja realizowana będzie w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu Dolina Opawicy oraz w granicach korytarza ekologicznego o znaczeniu lokalnym o tej samej nazwie. Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na wartości przyrodnicze dla ochrony których zaproponowano utworzenie ww. formy ochrony przyrody, gdyż nie powoduje zajęcia nowych obszarów i realizowane jest na działkach, które nie wyróżniają się wysokimi walorami przyrodniczymi. Podobnie w przypadku korytarza ekologicznego realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje utraty jego drożności, gdyż nie wprowadza nowych barier migracyjnych.

 

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

           

Ze względu na skalę przedsięwzięcia (inwestycji ma charakter punktowy o bardzo ograniczonej skali lokalnej) oraz charakter (na etapie eksploatacji powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia - jak wynika z przedłożonej dokumentacji, zgodnie z obliczeniami hydrologiczno-hydraulicznymi oddziaływanie projektowanych mostów obejmuje krótki odcinek rzeki Opawy i dotyczy km 43+353-44+486. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że na analizowanym odcinku wystarczająca jest pojemność koryta rzeki oraz jego przepustowość dla przepływu miarodajnego) - uznano, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

           

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji stanowisko takie podziela właściwy organ strony czeskiej.

           

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że ze względu na charakter i zakres planowanej inwestycji nie będzie ona znacząco negatywnie oddziaływał na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

    

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ww. ustawy ooś, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

    

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km 43+528 rzeki Opawy.”    

 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.       

 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Branice w terminie 14 dni od jej doręczenia                 

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 z dnia 15 lutego 2008 r.- ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach  dołącza  się  do wniosku o wydanie  decyzji,

o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 72 ust. 3 wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne, Czesław Lew, ul. Kpt. L. Janiego 17a/5, 44-200 Rybnik
 2. a/a
 3. Powiat Głubczycki
 4. Szeweła Jan
 5. Skarb Państwa, Starostwo Powiatowe
 6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
 7. Marszałek Województwa Opolskiego
 8. Jakubowski Zygmunt
 9. Barton Mateusz
 10. Wierzbicki Władysław
 11. Szczerowski Czesław
 12. Matejka Joachim
 13. Matejka Krystian
 14. Matejka Rajnard
 15. Matejka Damian

 

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
  ul. Obrońców Stalingradu 66,  45-  512 Opole 
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B,  48-100  Głubczyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                          znak: OŚ.6220.2-9.2014

z dnia 21 sierpnia 2014r.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA               

polegającego na „budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km 43+528 rzeki Opawy”

 

 

Planowana do realizacji cyt„budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km 43+528 rzeki Opawy” , przewidziana jest na działkach  400/1, 405/1, 255, 93, 361, 370 obręb Wiechowice

 

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu, w miejscu istniejącego nasypu drogowego, dwóch nowych mostów inundacyjnych (zalewowych) w km 43+528 rzeki Opawy (usytuowanie przedsięwzięcia). Z KIP wynika, że oba obiekty mostowe zaprojektowano w formie konstrukcji gruntowo-powłokowej; mosty posadowione zostaną bezpośrednio na żelbetowych fundamentach.

 

            Zagospodarowanie obiektów mostowych (powierzchnia):

-     jezdnia (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego) – 425,5 m2;

-     chodniki (kostka betonowa) - 224,1 m2;

-     zjazdy gospodarcze (nawierzchnia z betonu asfaltowego) - 157,0 m2;

-     pobocza zjazdów gospodarczych (pobocza gruntowe) - 36,2 m2;

-     umocnienie skarp (kamieniem łamanym) - 151,3 m2;

-     umocnienie dna (kamieniem łamanym zatopionym w betonie) - 451,3 m2;

-     umocnienie wlotu i wylotu - 244,0 m2.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev