Branice tu zaczyna się Polska

25-09-2014r. - Obwieszczenie Nr ROL.7125.31.2014

Branice, dnia 25.09.2014r.

Nr ROL.7125.31.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

           

 1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
  - działka nr 149/22 o pow. 0.2671 ha opisana w KW OP1G/00029038/1 położona w miejscowości Branice, przy ul. Ogrodowej 3A/13.
 2. Opis nieruchomości:
  - lokal mieszkalny  Nr 13 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 3 A, na IV piętrze o pow. użytkowej: 53,47 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/22. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 5,16 m2.
 3. Udział w działce: 210/10 000
 4. Cena ułamkowej części działki:      56,09 zł
 5. Wartość lokalu:                         58.919,91 zł
 6. Koszty przystosowania :               560,50 zł                             
 7. Cena nieruchomości łącznie:    59.536,50 zł
 8. Wadium  :                                   5.954,00 zł
 9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargowej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 149/22 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 6 listopada 2014r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 16.10.2014 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev