Branice tu zaczyna się Polska

26-09-2014r. - Obwieszczenie Nr ROL. 6840.61.2014

          Branice, dnia 26.09.2014 r.

Nr ROL. 6840.61.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z póź. zm..) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:         

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
    - działka nr 165 o pow. 0.1679 ha opisana w KW OP1G/00025543/6, położona w miejscowości Jakubowice.
  2. Opis nieruchomości:
     - nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, położona we wsi Jakubowice w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i pól ornych. Działka jest porośnięta trawą i w niewielkiej części drzewami i krzewami dziko rosnącymi. Uzbrojenie techniczne – nie występuje. Posiada dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej brukiem kamiennym.
  3. Wartość nieruchomości:  16 329,00 zł.
  4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 165 stanowi teren niezabudowany /zainwestowany/.

Z dniem 7 listopada 2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 17.10.2014 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

 

                    

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev