Branice tu zaczyna się Polska

29-09-2014r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6730a.2-1.2014

Branice, dnia 29-09-2014r.

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRANICE

Nr OŚ.6730a.2-1.2014
z  dnia  29.09.2014r.

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka” na działkach (ewidencyjnych): obręb Wysoka nr: 1/2, 1/5, 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 19, 20/1, 47/3, 47/4, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 58/2, 59/5, 59/6, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/2, 112, 113, 114, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/3, 117/4, 119, 121, 122/2, 123, 124/2, 154/1, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170/2, 170/3, 170/4, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 181/2, 182/1, 182/2, 194/5, 195/2, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 205/4, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230/1, 262/3, 263/4, 265/1, 267, 270, 271/1, 271/2,  272/1, 273/1, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 287/3, 288, 289, 290, 291, 292, 294/1, 294/2, 295, 301, 302, 315/2, 322/1.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2000 roku  Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ).

 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na;

„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka” na działkach (ewidencyjnych): obręb Wysoka nr: 1/2, 1/5, 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 19, 20/1, 47/3, 47/4, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 58/2, 59/5, 59/6, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/2, 112, 113, 114, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/3, 117/4, 119, 121, 122/2, 123, 124/2, 154/1, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170/2, 170/3, 170/4, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 181/2, 182/1, 182/2, 194/5, 195/2, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 205/4, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230/1, 262/3, 263/4, 265/1, 267, 270, 271/1, 271/2,  272/1, 273/1, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 287/3, 288, 289, 290, 291, 292, 294/1, 294/2, 295, 301, 302, 315/2, 322/1.

Wnioskodawcą  przedsięwzięcia jest:

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, biuro na parterze z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w  piątek w godzinach od 700 do 1300

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysoka

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

Otrzymują :

      1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

      2. Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

3.  Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy

4.  a/a 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev