Branice tu zaczyna się Polska

17-09-2014r. - Ogłoszenie

Branice, dn. 17 września 2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr III/15/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminna radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie gminy Branice na temat programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice.

3. Termin konsultacji: od 24 września 2014r. – do 22 października 2014 r.

 

II TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Konsultacje polegają na sporządzeniu opinii przez podmioty uprawnione i skierowanie do Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 4 48 – 140 Branice osobiście lub pocztą
w terminie do 22 października 2014 r. do godz. 15:00. Na kopercie należy wpisać KONSULTACJE ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2015.

2. Projekt programu współpracy zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy www.branice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice.

3. Dostarczone opinie zostaną przeanalizowane przez pracowników Urzędu Gminy pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).

4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Branice, tel.774868 228 w. 22, pokój 20, osoba do kontaktu - Małgorzata Marchel.

5. Wyniki konsultacji zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 

UWAGA: WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIĄŻĄCE DLA ORGANÓW GMINY.

 

Załączniki:

Projekt uchwały: PDFProjekt - Roczny program współpracy na 2015.pdf (34,51KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev