Branice tu zaczyna się Polska

18-11-2014r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.6-2.2014

Branice, dnia 18.11.2014r.

Nr OŚ.6220.6-2.2014

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) 

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 07.11.2014r. zostało wszczęte na wniosek HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew, 44-200 Rybnik, ul. Kpt. L. Janiego 17a/5 reprezentowany przez Pana Czesława Lew, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km 43+528 rzeki Opawy” Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 400/1, 405/1, 255, 93, 361, 365, 370 obręb Wiechowice

 

Zmiana w decyzji polega na dopisaniu działki o nr ewid. 365, na którym również będzie realizowane przedsięwzięcie.  

 

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)   organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.

 

Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)   ustawy informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 1 w terminie do 21 dni od dnia podania niniejszych informacji do publicznej wiadomości tj. od  18.11.2014 r. do 10.12.2014 r. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w  piątek w godzinach od 700 do 1300

 

 

Otrzymują

  1. Powiat Głubczycki,  ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
  2. Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
  3. Skarb Państwa - Starostwo Powiatowe w Głubczycach,  ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
  4. Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  5. strony postępowania w aktach sprawy
  6. a/a
  7. HYDRO-LEW, Usługi Melioracyjne, Czesław Lew, ul. Kpt. L. Janiego 17a/5, 44-200 Rybnik

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Wiechowice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- informacja na łamach prasy lokalnej

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev