Branice tu zaczyna się Polska

21-11-2014r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej skierowanych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

Branice, dn. 2014-11-21

 

Wójt Gminy Branice ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne
uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej skierowanych na
rzecz osób niewidomych i słabowidzących

 

 

ZADANIE OBEJMUJE:

- poradnictwo rehabilitacyjne, zawodowe, oświatowe ,socjalne emerytalno-rentowe, prawne,

- organizację imprez integracyjnych z elementami informacyjnymi

Gmina Branice przeznacza w 2014 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości : 1.000 zł. ( słownie : jeden tysiąc złotych).

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Podmiot składający ofertę :

  1. wykonuje zadanie samodzielnie,
  2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania

 

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

  1. Termin : 2015 rok
  2. Miejsce realizacji : Powiat Głubczycki
  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie .

 

TERMIN SKLADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2014 r. do godziny 12-tej w sekretariacie Urzędu Gminy Branice.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

  1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  2. dotychczasowe doświadczenie oferenta,
  3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania,
  4. konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do 4 dni licząc od końcowego terminu złożenia oferty. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą a wybranym podmiotem.

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice – sekretariat z dopiskiem :

„Konkurs z  zakresu pomocy społecznej na rzecz niewidomych i słabowidzących”

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25)

 

INFORMACJA O REALIZACJI WW. ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ SKIEROWANYCH NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH
I SŁABOWIDZĄCYCH W ROKU 2013 i 2014:

Gmina Branice w roku 2013 zrealizowała zadania publiczne tego samego rodzaju przekazując dotację w wysokości : 1.000,00 złotych, co stanowi koszt realizacji tych zadań, zaś w roku 2014 zrealizowała zadania publiczne tego samego rodzaju przekazując dotację w wysokości : 1.000,00 złotych, co stanowi koszt realizacji tych zadań

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice, na stronie internetowej www.branice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev