Branice tu zaczyna się Polska

26-11-2014r. - Ogłoszenie Nr ROL.7125.33.2014

Branice, dnia 26.11.2014r.

Nr ROL.7125.33.2014

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2014 r., poz. 518 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I rokowania

 1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
  - działka nr 11/4 o pow. 0.2128 ha opisana w KW 29499 położona we Wysokiej.
 2. Opis nieruchomości:
  - lokal mieszkalny  Nr 3  położony w budynku kilkurodzinnym Nr 19, na parterze o pow. użytkowej: 37,60 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 11/4. W zbywanym lokalu nie ma instalacji kominowej i wentylacyjnej. Zostanie ona wykonana staraniem i na koszt Kupującego na podstawie projektu opracowanego na zlecenie Sprzedającego.
 3. Udział w działce: 960/10 000
 4. Cena ułamkowej części działki:    1.814,11 zł
 5. Wartość lokalu:                           10.047,63 zł
 6. Koszty przystosowania :                1.138,26 zł                         
 7. Cena nieruchomości łącznie:       13.000,00 zł
 8. Zaliczka:                                       1.300,00 zł
 9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie rokowań.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 11/4 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

I przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 9 lipca 2014 roku, II przetarg – 1 września 2014 roku, III przetarg – 2 października 2014 roku.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 2 stycznia 2015 roku w zamkniętych kopertach oznaczonych następująco: „ I rokowania w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 19/3 położonego we Wysokiej na działce nr 11/4”

W dniach od 30.12.2015 r. do 02.01.2015 r. w Urzędzie Gminy w Branicach można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań.

 

Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 7 stycznia 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 2 stycznia 2015 r. wpłacą w/w zaliczkę do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty zaliczki należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

 Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowan nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu rokowań.

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.

  

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl - BIP Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                             

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev