Branice tu zaczyna się Polska

20-01-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6730a.1 -1.2015

Branice, dnia 19.01.2015r.

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  BRANICE

Nr OŚ.6730a.1 -1.2015
z  dnia  19.01.2015r.

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na działce nr 316/4, obręb Posucice, gmina Branice

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2000 roku  Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ).

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na działce nr 316/4, obręb Posucice, gmina Branice

Wnioskodawcą  przedsięwzięcia jest:

Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, w imieniu której występuje Pan Piotr Rapp, RAPP-PROJEKT Architektura & Inżynieria, ul. Krapkowicka 88, 47-320 Gogolin na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

 

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, biuro na parterze z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w  piątek w godzinach od 700 do 1300

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice, Wysoka, Posucice

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Otrzymują :

 

1. Piotr Rapp, RAPP-PROJEKT Architektura & Inżynieria, ul. Krapkowicka 88, 47-320 Gogolin

      2. Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

3.  Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy

4.  a/a 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev