Branice tu zaczyna się Polska

03-02-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6730a.2 -1.2015

Branice, dnia 03.02.2015r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  BRANICE

Nr OŚ.6730a.2 -1.2015
z  dnia  03.02.2015r.

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km 43+528 rzeki Opawy

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2000 roku  Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ).

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km 43+528 rzeki Opawy

Wnioskodawcą  przedsięwzięcia jest:

HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew, 44-200 Rybnik, ul. Kpt. L. Janiego 17a/5 reprezentowany przez Pana Czesława Lew

 

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, biuro na parterze z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w  piątek w godzinach od 700 do 1300

 

Sporządziła: Roksana Gospodarczyk.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice, Wiechowice
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Otrzymują:

  1. HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew, 44-200 Rybnik, ul. Kpt. L. Janiego 17a/5
  2. Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  3. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy
  4. a/a 
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev