Branice tu zaczyna się Polska

16-03-2015r. - Obwieszczenie Nr ROL. 6840.21.2015

Branice, dnia 16.03.2015r.

Nr ROL. 6840.21.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

         

  1. Oznaczenie nieruchomości według:
    - działka nr 211 o pow. 0.0332 ha opisana w KW OP1G/00030563/0, położona w miejscowości Jędrychowice.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,  położona w sąsiedztwie zabudowy budynków mieszkalnych. Działka ma kształt korzystny – regularny czworokąt. Uzbrojenie –  nie występuje. Posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej.
  3. Wartość nieruchomości: 4 715,00 zł netto.
  4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 211 stanowi teren zainwestowany / zabudowany /.

Z dniem 28 kwietnia 2015 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 07.04.2015 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

 

                    

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev