Branice tu zaczyna się Polska

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Nowe taryfy obowiązujące od 1 kwietnia 2016r.
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 23.01.2024r. - 22.01.2027r.

O G Ł O S Z E N I E

 

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH

Działając w oparciu o przepis art.24 ust.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139)

O g ł a s z a

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków obowiązujące na terenie Gminy Branice w okresie od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r.

zgodnie z Uchwałą Nr IV/23/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / Stawka

Jednostka miary

Netto

z Vat

1

2

3

4

5

6

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe

  1. Cena za 1m3 dostarczonej wody.
  2. Stawka opłaty abonamentowej wodomierz.

3,00

 

1,63

3,24

 

1,76

zł/m3

 

zł/odbiorcę/m-c

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / Stawka

Jednostka miary

netto

z Vat

1

2

3

4

5

6

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

6,06

6,54

zł/m3

 

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr 127, poz.886)

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny ustala się na podstawie ich wskazań, a w przypadku braku wodomierza według norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 8, poz.70).

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.
W przypadku braku wyposażenia budynku w urządzenia pomiarowe ustala się zgodnie z art.27 ust.5 Ustawy jako równą  ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków  ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość ich zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług .

Stawka opłaty abonamentowej stosowana na 1 odbiorcę i pobierana w każdym miesiącu.

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu odpowiednich standardów jakościowych obsługi odbiorców usług.

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Branicach
mgr inż. Anna Kruczek

 

 

Uchwała Rady Gminy wprowadzająca nowe ceny i stawki.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev